BIM za vodilni kader

BIM (Building Information Modeling) predstavlja odgovor na vprašanje, kako učinkoviteje in ceneje projektirati, graditi in vzdrževati tako nizkogradniške kot visokogradniške objekte ne glede na njihovo velikost, v zaostrenih ekonomskih razmerah. Pomembno je zavedanje, da le z učinkovito povezavo med načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem / upravljanjem objektov lahko dosežemo večjo učinkovitost dela, prihranke na času, zmanjšanje napak, dvig kvalitete in s tem zmanjšanje stroškov projektov, gradnje in vzdrževanja.

V razvitejših državah, kot so ZDA, Anglija in Skandinavija, so zahteve za uvedbo BIM tehnologij že zakonsko podprte. EU prihaja z direktivo in namenom, da podobno zakonodajo uvede v vseh državah Evropske unije, pri čemer tudi Slovenija ni izjema. V Sloveniji je v sprejemanju Akcijski načrt za uvedbo digitalizacije v gradbeno panogo, nekateri privatni in državni naročniki pa že zahtevajo, da se gradbeni projekti odvijajo po BIM metodologiji.

Na poldnevnem izobraževanju vas bomo informirali, kako se vi kot podjetje ali organizacija lahko pripravite na prihajajoče zahteve po uporabi BIM metodologije. Kaj morate postoriti v organizacijskem in tehnološkem smislu, da vas BIM zahteve ne doletijo nepripravljene. Izvedeli boste, kakšna je vloga naročnika, projektanta, izvajalca ali vzdrževalca / upravljalca v BIM procesu. Predstavili vam bomo primere dobre prakse in izkušnje na BIM projektih v Sloveniji in tujini.

Kdo naj se udeleži seminarja?

Izobraževanje je namenjeno direktorjem in vodilnim kadrom v podjetjih, ki so vključena v procese naročanja, načrtovanja, gradnje, nadzora ali upravljanja in vzdrževanja objektov.
Vabljeni:

 • državni in privatni investitorji,
 • projektantske organizacije,
 • nadzorne organizacije
 • gradbena izvajalska podjetja
 • podjetja za upravljanje in vzdrževanje gradbenih objektov
 • predstavniki večjih podjetij, ki upravljajo z nepremičninami,
 • predstavniki občin.

*Za udeležbo na izobraževanju se udeležencem priznata 2 kreditni točki. 

Cilj izobraževanja

 • Razumeti BIM metodologijo.
 • Spoznati prednosti in koristi uporabe BIM metodologije pri procesih načrtovanja, gradnje in vzdrževanja.
 • Seznaniti se z BIM terminologijo, z zakonodajo, smernicami in standardi na področju BIM-a doma in v tujini.
 • Spoznati, kako je potrebno vaše podjetje prilagoditi novi BIM metodologiji v organizacijskem smislu.
 • Razumeti, kako poteka delo pri pripravi BIM modelov in podmodelov ter kako se vzpostavi sistem za sodelovanje (skupno podatkovno okolje - CDE).

Vsebina izobraževanja

 • O digitalizaciji gradnje in informacijskem modeliranju - BIM (Building Information Modeling).
 • Osnovni pojmi in terminologija BIM-a.
 • Prednosti, koristi in izzivi pri uporabi BIM metodologije.
 • BIM metodologija dela, prehod s CAD na BIM.
 • Stopnje implementacije BIM-a.
 • Zakonodaja, predpisi, smernice in standardi v svetu.
 • Vsebina projektne naloge z vključenimi BIM zahtevami.
 • BIM izvedbeni načrt in vloga naročnika ter izvajalca.
 • Implementacija skupnega podatkovnega okolja (CDE) za BIM projekte za namene učinkovitega sodelovanja.
 • Primeri dobrih praks.

Metode dela

Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanja, podkrepljeno bo s praktičnimi primeri in z izkušnjami iz Slovenije in tujine. Prikazan bo primer BIM procesa planiranja, načrtovanja, gradnje in upravljanja na pilotnem projektu. Ob zaključku izobraževanja bo priložnost za izmenjavo mnenj in diskusijo o uvajanju BIM-a v vaši organizaciji.

O predavatelju

Matjaž Šajn, univ.dipl.ing.grad.
Direktor podjetja CGS Labs d.o.o.

Matjaž Šajn je je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in za svoje diplomsko delo prejel študentsko Nagrado Prešernovega sklada. Takoj zatem se je zaposlil v podjetju SCT PROJEKT, kasneje preimenovan v PNZ d.o.o. Leta 1990 je skupaj s kolegom Tomažem Dimnikom ustanovil podjetje CGS d.o.o. (kasneje preimenovano v CGS plus d.o.o.). Matjaž Šajn je direktor podjetja od ustanovitve do danes. Podjetje CGS Labs ima 25 letno zgodovino in je vodilni slovenski ponudnik rešitev na področju računalniškega načrtovanja za arhitekturo, gradbeništva, strojništva in geodezijo. Med najuspešnejše izdelke, ki jih je podjetje v tem času razvilo, sodijo programi za načrtovanje cest, železnic in vodotokov - Plateia, Ferrovia in Aquaterra, ki se uspešno prodajajo doma in v tujini.


BIM za vodje projektov

BIM (Building Information Modelling) predstavlja odgovor na vprašanje, kako učinkoviteje in ceneje projektirati, graditi in vzdrževati tako nizkogradniške kot visokogradniške objekte ne glede na njihovo velikost, v zaostrenih ekonomskih razmerah. Pomembno je zavedanje, da le z učinkovito povezavo med načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem / upravljanjem objektov lahko dosežemo večjo učinkovitost dela, prihranke na času, zmanjšanje napak, dvig kakovosti in s tem zmanjšanje stroškov projektov, gradnje in vzdrževanja.

V razvitejših državah, kot so ZDA, Anglija in Skandinavija, so zahteve za uvedbo BIM tehnologij že zakonsko podprte. EU prihaja z direktivo in namenom, da podobno zakonodajo uvede v vseh državah Evropske unije, pri čemer tudi Slovenija ne bo izjema. Na slovenskem trgu se naročniki (javni in zasebni) že odločajo za zahtevo uporabe BIM.

Program izobraževanja »BIM za vodje projektov« je nadaljevalno, poglobljeno izobraževanje, ki se izvaja na osnovi prej opravljenega izobraževalnega programa »BIM za javno upravo« ali »BIM za vodilne delavce«. Na poldnevnem izobraževanju »BIM za vodje projektov« je poudarek na poglobitvi znanj, vezanih na področje dokumentov, pravilnikov in tehničnih standardov na področju BIM. Podrobno spoznamo vsebino dokumentacije, imenovane informacijske zahteve naročnika (t. i. EIR) ter nato še vsebino Izvedbenega načrta uvajanja BIM (t. i. BEP). Pomemben del učnega programa tega izobraževanja je vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja (t. i. CDE) in seznanitev z glavnimi funkcijami tega sistema.

Cilj izobraževanja

 • Poglobljeno razumevanje BIM tehnologij in procesov;
 • Razumevanje dokumenta o informacijskih zahtevah naročnika in potrebe po tem dokumentu;
 • Razumevanje izvedbenega dokumenta za vpeljavo BIM in potrebe po tem dokumentu;
 • Poglobljeno razumevanje postopka izdelave BIM modelov in pod-modelov;
 • Razumevanje funkcij skupnega podatkovnega okolja.

Vsebina izobraževanja

 • Naprednejši pojmi in BIM terminologija
 • Naprednejše informacije o zakonodaji, predpisih, smernicah in standardih v svetu
 • Osvežitev znanja s področja organizacije dela pri uvajanju BIM metodologije
 • Poglobljene vsebine o Informacijskih zahtevah naročnika
 • Poglobljene vsebine o BIM Izvedbenem planu
 • Naprednejše vsebine implementacije skupnega podatkovnega okolja (CDE) za BIM projekte za namene upravljanja informacij in komunikacije
 • Primeri dobre prakse

Metode dela

Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanja, podkrepljeno bo s praktičnimi primeri in z izkušnjami. Ob zaključku izobraževanja bo priložnost za izmenjavo mnenj in diskusijo.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vodjem projektov pri naročnikih, projektantih ali izvajalcih.

Izvedba izobraževanja

Lokacija: CGS Labs učilnica v Ljubljani ali po dogovoru.


Skupno podatkovno okolje za učinkovito sodelovanje na projektih

V okviru Akademije gradbenih investicij GZS podjetje CGS Labs d.o.o. v modulu Projektiranje in digitalizacija v investicijskem procesu organizira praktično delavnico Skupno podatkovno okolje za učinkovito sodelovanje na projektih. Na delavnici bodo udeleženci lahko preizkusili delovanje sistema Viewpoint for Projects in tako simulirali delo, komunikacijo in sodelovanje na projektu v eni od vlog (naročnik, projektant, nadzornik, izvajalec, vzdrževalec).

Za ogled celotnega programa Akademije gradbenih investici obiščite spletno povezavo organizatorja ali prenesite PDF: https://agi.gzs.si/Portals/221/Vsebine/novice-priponke/brosura_AGI_2019_v1.pdf

 


Brez nacionalne strategije BIM bo slovensko gradbeništvo nekonkurenčno

V torek 11. junija je na Bledu potekal tradicionalni BIM forum 2019, ki ga organizirata Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj – siBIM in podjetje CGS Labs. Udeležilo se ga je preko sedemdeset predstavnikov gospodarstva in javnega sektorja.

Na BIM Forumu sta predsednica združenja siBIM in predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group, ga. Ksenja Marc, in Dr. Andrej Tibaut, Vodja Katedre za gradbeno in prometno informatiko, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, predstavila trenutno stanje in dosežke na področju uvajanja digitalizacije gradbene panoge v Republiki Sloveniji. Izpostavljena je bila predvsem samoiniciativnost slovenskih podjetij, ki sledijo aktualnim tehnološkim trendom, se izobražujejo, izdelujejo projekte z zahtevami BIM in razvijajo rešitve za načrtovanje s podporo BIM.

Zdaj mora svoje narediti tudi država! »Akcijski načrt za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji«, ki ga je za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo združenje siBIM že v preteklem letu, je namreč še kar v vladnem usklajevanju in sprejemanju.

Da so se podobnimi težavami srečevali tudi v Nemčiji nam je pojasnil Prof. Rasso Steinmann, vodja nemške podružnice organizacije buildingSMART. Predstavil je kako članstvo Nemčije v organizaciji bulidingSMART koristi tako podjetjem kot javnemu sektorji pri uvajanju digitalizacije, saj se ta osredotoča predvsem na standardizacijo procesov, potekov dela in postopkov za informacijsko modeliranje gradenj (BIM).

BIM forum 2019 je gostil g. Urmasa Alberja iz Estonije, strokovnjaka na področju standardizacije za potrebe načrtovanja, gradnje in vzdrževanja objektov ter BIM in AIM koordinatorja na projektu Rail Baltica, največjem projektu izgradnje prometne infrastrukture v Baltski regiji v zadnjih stotih letih. Potegnil je vzporednico med Slovenijo in Estonijo, ki sta primerljivi tako po številu prebivalcev kot po zgodovini preteklih političnih ureditev.

G. Alber pravi, da je pri njih glavni pospeševalec digitalizacije kar vlada sama. Ta trend naj bi začel prejšnji premier Taavi Rõivas, ki je mandat nastopil star 35 let in je bil velik podpornik naprednih digitalnih idej. Podjetja imajo danes na tem področju polno podporo države, ki je po stopnji digitalizacije že primerljiva skandinavskim državam.

Pozitivne primere digitalizacije in BIM-a v praksi so na BIM forumu 2019 predstavila tudi slovenska podjetja:

 • EleiaIC (Martin Lah, Jure Česnik), je v letu 2018 izvedla časovno zelo omejen in zahteven projekt Sydneyjskega predorskega vozlišča, ki je zahteval inovativen pristop k BIM modeliranju, analizi in predstavi rezultatov. Tekom projekta so inženirji v podjetju izdelali parametrične BIM modele vseh objektov in preko naprednih metod izdelali končne produkte, ki so naročniku omogočali pregled časovne porabe sredstev in iterativno optimizacijo izvedbe projekta.
 • Stanovanjski sklad RS (Borut Hafner), je predstavil več projektov ki potekajo ali pa so bili že izvedeni z zahtevami po BIM. Pravi, da največjo korist od te tehnologije pričakujejo pravzaprav na prihodnjih projektih, kjer bo Stanovanjski sklad RS igral vse vloge, od investitorja do lastnika in vzdrževalca objektov in bo BIM model lahko uporabljal v celotnem življenjskem ciklu.
 • CGS Labs (Matic Kotnik) je slovensko podjetje, ki razvija programske rešitve za načrtovanje infrastrukturnih objektov skladno z BIM zahtevami. Kot IT podjetje pa svojega poslanstva ne vidijo le v prodaji programske opreme temveč predvsem na področju izobraževanja zasebnih podjetij in javnega sektorja v rabi BIM tehnologij. Zato so zasnovali vrsto izobraževanj za vse deležnike v procesu BIM, od investitorjev do projektantov, nadzornikov in vzdrževalcev. Podjetjem nudijo tudi podporo pri uvajanju BIM tehnologij in postopkov v procese dela

Kot član upravnega odbora združenja siBIM je srečanje sklenil Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs, ki je udeležence pozval k podpisu deklaracije BIM Foruma 2019. Ta v prvi točki vlado poziva k čimprejšnjemu sprejetju »Akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v RS« s katero bodo uvedli zavezo, da bodo vsi javni gradbeni projekti projektirani v BIM. V drugi točki pa se zavzema za takojšen vstop Slovenije v organizacijo buildingSMART International, prek katere bi Slovenija sodelovala pri oblikovanju tehničnih BIM-standardov. Vlado pozivajo tudi, naj prevzame finančne obveznosti omenjenega članstva.


BIM za javno upravo

BIM (Building Information Modeling) predstavlja odgovor na vprašanje, kako učinkoviteje in ceneje načrtovati, graditi in vzdrževati tako nizko kot visoko gradniške objekte ne glede na njihovo velikost. Pomembno je zavedanje, da le z učinkovito povezavo med načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem / upravljanjem objektov lahko dosežemo večjo učinkovitost dela, prihranke na času, zmanjšanje napak, dvig kvalitete in s tem zmanjšanje stroškov projektov, gradnje in vzdrževanja.

V razvitejših državah, kot so Anglija in skandinavske države, so zahteve za uvedbo BIM tehnologij že zakonsko podprte. EU prihaja z direktivo in namenom, da podobno zakonodajo uvede v vseh državah Evropske unije, čemer sledi tudi Slovenija.

Na enodnevnem seminarju vas bomo seznanili z BIM metodologijo dela, z osnovnimi pojmi in definicijami BIM-a, predstavili bomo BIM proces v celotnem življenjskem ciklu objektov, prednosti uporabe, stopnje uvajanja BIM-a, standarde in zakonodajo, ter vas seznanili s stanjem in izkušnjami uvajanja BIM-a doma in v svetu.

Cilj izobraževanja:

 • Seznanitev udeležencev z BIM-om in osnovnimi pojmi za potrebe razumevanja načel BIM-a.
 • Spoznati prednosti in koristi načrtovanja in gradnje objektov po BIM metodologiji dela za akterje na projektih (od naročnika do vzdrževalca objekta).
 • Seznaniti se z zakonodajo in s smernicami na področju BIM-a doma in v tujini.
 • Seznanitev z akcijskim načrtom vpeljave BIM-a v Sloveniji in drugimi sorodnimi dokumenti.

Vsebina izobraževanja:

UVOD

 • O digitalizaciji gradbeništva in  informacijskem modeliranju – BIM (Building Information Modeling)
 • Osnovni pojmi in terminologija BIM-a
 • Prednosti, koristi in izzivi pri uporabi BIM metodologije dela
 • BIM metodologija dela, prehod iz CAD-a v BIM in BIM nivoji implementacije.

SMERNICE, ZAKONODAJA

 • Zakonodaja, predpisi, smernice, standardi v svetu.
 • Predstavitev dokumenta »Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji« ter ostale aktivnosti v Sloveniji.
 • BIM projekti v Sloveniji.

TEHNOLOGIJA

 • Vzpostavitev CDE okolja (Common Data Environment)  na BIM projektih za potrebe upravljanja dokumentacije, sodelovanja na projektih in upravljanja BIM modelov in informacij.
 • BIM v življenjskem ciklu objektov – prikaz procesa dela od načrtovanja, gradnje do vzdrževanja objektov.

Metode dela:

Seminar bo potekal v obliki predavanja, podkrepljeno s praktičnimi primeri. Poleg seznanitve udeležencev s splošnimi informacijami o BIM-u in metodologiji dela, bodo le ti dobili tudi vpogled v aktivnosti vpeljevanja BIM-a v Sloveniji. Po končanem izobraževanju bomo namenili čas tudi za diskusijo.

Komu je seminar namenjen:

Seminar je namenjen vsem, ki bi si želeli podrobneje seznaniti z BIM-om z vidika metodologija dela, terminologije, zakonodaje, predpisov, standardov, itd. Vabljeni:

 • zaposleni v javni upravi,
 • državni in privatni investitorji,
 • vodilni v projektantskih organizacijah,
 • nadzorniki,
 • gradbena izvajalska podjetja,
 • vzdrževalci objektov,
 • predstavniki občin,…