BIM projektiranje cest

Plateia je sodobna programska rešitev za 3D načrtovanje novih in rekonstrukcije obstoječih cest. Dinamično povezani podatki in informacije podpirajo proces BIM.

Intuitiven uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik in potek dela je skladen z uveljavljeno inženirsko prakso na področju načrtovanja cest. Zato se inženirji programa hitro naučijo, uporaba pa je kljub obsežnosti, enostavna.

Od ideje do projekta za izvedbo

Uporabniku je na voljo celosten nabor orodij za opravljanje vseh vrst inženirskih nalog. Od načrtovanja idejnih zasnov, izdelave kompleksnih 3D modelov cest in križišč, izvajanje analiz, priprave poročil, do priprave dokumentacije za PGD in PZI.

Novosti v programu Plateia 2022.2

Glavne lastnosti programa

Digitalni model reliefa (DMR)

Plateia podpira različne digitalne modele reliefa (DMR) za hitro in učinkovito načrtovanje na različnih tipih vhodnih podatkov. Vključuje lastno DMR orodje, podpira Civil 3D teren, BricsCAD teren, ter osnove 3D face objekte.

3D brežine / Grading

Grading omogoča hitro izdelavo modelov cest brez načrtovanja prečnih profilov. Z uporabo gradinga lahko preverimo različne scenarije v 3D in zadostimo geometrijskim potrebam pri načrtovanju cest različnih kategorij, križišč, platojev, parkirišč, vozišč, rečnih strug in drugih zunanjih ureditev.

3D model cestne infrastrukture

Plateia omogoča natančno izdelavo 3D/BIM modelov ceste. Ti so lahko izdelani kot 3D solid objekti s pripetimi meta podatki in/ali kot površine. V BIM model cestne infrastrukture lahko hitro pretvori vsakršen projekt izdelan s programsko opremo Civil 3D ali drugimi programskimi rešitvami.

Plateia omogoča tudi hitro izdelavo 3D solid linijskih elementov, kot so mostovi, tuneli, obcestni elementi, prepusti in drugo. 3D solid modele lahko izvozimo v standardiziran format IFC in ga tako uporabimo v kateremkoli BIM programu ali pregledovalniku, ki podpira uvoz formata IFC.

Urejanje geometrije osi in nivelete ceste

Plateia ponuja širok nabor naprednih orodij za načrtovanje in urejanje geometrije osi in nivelete ceste. Vsebuje tudi orodja za načrtovanje rekonstrukcij cest s samodejnim izrisom geometrije osi in nivelete z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom ter orodjem za izračun preplastitve oz. ustreznega izkopa.

Urejanje prečnih nagibov

Plateia omogoča napredne metode izračuna in urejanja prečnih nagibov. Uporabnik lahko izbira med različnimi načini izračuna prečnih nagibov vozišča skladno s številnimi Evropskimi standardi in tudi Ameriškim standardom AASHTO.

Križišča in krožna križišča

Plateia ponuja funkcionalnost za avtomatizirano načrtovanje križišč in krožišč s samodejnim prilagajanjem nivelete in prečnih nagibov stranske osi glede na glavno os. Program samodejno izriše os in vzdolžni prerez zaokrožitev v križišču.

Načrtovanje prečnih prerezov in možnosti urejanja

Plateia omogoča detajlno načrtovanje in urejanje elementov prečnih prerezov ceste. Uporabniku so na voljo pred-definirane knjižnice karakterističnih prerezov, ki jih lahko dopolnjujemo in s tem avtomatiziramo načrtovanje prečnih prerezov in izdelavo 3D modela ceste.

V posameznem prerezu lahko izrišemo poljubno število vzporednih vozišč, tirov, rečnih kanalov, cevi in druge infrastrukturne objekte.

Izračun količin materialov za izdelavo popisov

Plateia vsebuje orodja za izračun količin materialov po prečnih prerezih in izračune skupnih volumnov. Popise količin lahko izvozimo v tekstovne datoteke in uvozimo v zunanje programe za izdelavo popisov in predračunov. Vključuje tudi orodje za izris masnega diagrama količin.

Pregledne berme in stop pregledne dolžine

Orodje za izračun pregledne berme in stop pregledne dolžine omogoča hitro analizo horizontalne zaustavitvene preglednosti. Program izračuna zaustavitvene razdalje na osnovi podane računske hitrosti in podolžnega nagiba ceste glede na različne standarde.

Plateia ponuja napredne in celovite rešitve za izračun osi in nivelete na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja ceste ter rešitve za izračun preplastitve ceste.

Z metodo najboljšega prileganja lahko program samodejno izračuna in izriše os ceste z glavnimi elementi in niveleto. Na podlagi izračunanega obstoječega prečnega nagiba vzdolž cestišča in višine nivelete v prerezih nam orodje poda informacijo minimalne višine preplastitve ter izračuna količine, potrebne za rekonstrukcijo ceste.

Plateia vključuje vrsto nacionalnih pravilnikov o projektiranju cest:

SLOVENSKI Pravilnik o projektiranju cest, UL RS 91/9303, 14.10.2005
AVSTRIJSKI Österreichischen Richtlinien für Linienführung von Straßen RVS 3.23.
BIH Smjernice za projektovaje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, 2005.
ČEŠKI Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6101
HRVAŠKI Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
NEMŠKI Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, RAL 2012, RAA-2008, RASt-06
POLJSKI Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU 43/1999 Rizp. 430
SRBSKI Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni oobjekti i drugi elementi javnog puta, Službeni glasnik RS, br 50/2011; JUS (UL SFRJ 35/939, 26.06.1981
MADŽARSKI Delno implementiran pravilnik.
Za pravilnike drugih držav nas prosim kontaktirajte!

Autosign je profesionalna rešitev za načrtovanje 3D prometne signalizacije v okolju AutoCAD in BricsCAD. Vključuje obširne zbirke prometnih znakov, talnih označb, svetlobne signalizacije in ostalih elementov cestne opreme (street furniture), ki so v pravi 3D (BIM) Solid objekti in z njimi inženir gradi BIM model ceste.

Na podlagi takšnega 3D modela se lahko izdela natančna projektna dokumentacija, poročila ter izdelajo profesionalne vizualizacije in animacije.

*Autosign je na voljo v različici Plateia Ultimate in Professional.

Autopath je program za načrtovanje zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti v okoljih AutoCAD in BricsCAD. Namenjen je načrtovalcem posebnih prevozov, prometnih ureditev, projektantom v gradbeništvu, arhitektom in urbanistom.

Autopath omogoča izdelavo tako horizontalne, vertikalne kot tudi 3D analize prevoznosti, preverbo kolizij in številne opcije za pripravo poročil. Uporabniku so na voljo knjižnice vozil po različnih nacionalnih standardih ter osebna, tovorna in posebna vozila različnih proizvajalcev.

*Autopath je na voljo v različici Plateia Ultimate.

Google Maps in Google Street View

Google Maps Import omogoča enostaven uvoz rastrskih slik in višinskih podatkov izbrane lokacije iz Google Maps v DWG risbo v izbranem koordinatnim sistemom.

Google Earth Export

Plateia BIM (3D solid) model cestne infrastrukture lahko hitro vizualiziramo neposredno v Google Earth. Ter tako omogočimo predstavitev projekta v okolju, ki uporabniku omogoča izjemne vizualne predstave.

CGS Labs programske rešitve podpirajo izdelavo BIM projektov cestne in železniške infrastrukture ter hidrotehničnih objektov in med drugim vključujejo lastna orodja za 3D načrtovanje prometne signalizacije in 3D analize prometne prevoznosti.

Rešitve vključujejo podporo za pripenjanje in urejanje BIM podatkov ter izvoz le teh v IFC in druge standardne formate, pa tudi neposredno izmenjavo in delo s podatki Autodesk rešitev, kot so: AutoCAD Civil 3D, Infraworks, Navisworks, Revit in drugi.

Podprti jeziki in standardi

 • Angleška (ENG in USA-AASHTO)
 • Avstrijska
 • Hrvaška
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Makedonska
 • Poljska
 • Srbska
 • Slovenska

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2024 (razen AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM in Ultimate V22 – V24

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • Prečni nagibi
 • 3D modeliranje ceste
 • Projiciranje točk,linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Pregledne razdalje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Načrtovanje križišč 2D/3D
 • Načrtovanje krožnih križišč
 • Izris/ načrtovanje otokov
 • Zaokrožitve, traktrise
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Plateia
 • Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (BestFit)
 • Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila (BestFit+)
 • Analiza horizontalnih odmikov
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • 2D načrtovanje in urejanje prometne signalizacije (Autosign Professional)
 • 3D/BIM načrtovanje in urejanje prometne signalizacije in vizualizacije (Autosign Ultimate)
 • Izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti (Autopath Professional)
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modela v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela v Google Earth
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • Prečni nagibi
 • 3D modeliranje ceste
 • Projiciranje točk,linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Pregledne razdalje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Načrtovanje križišč 2D/3D
 • Načrtovanje krožnih križišč
 • Izris/ načrtovanje otokov
 • Zaokrožitve, traktrise
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Plateia
 • Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (BestFit)
 • Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila (BestFit+)
 • Analiza horizontalnih odmikov
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • 2D načrtovanje in urejanje prometne signalizacije (Autosign Professional)
 • 3D/BIM načrtovanje in urejanje prometne signalizacije in vizualizacije (Autosign Ultimate)
 • Izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti (Autopath Professional)
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modelov v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela ceste v Google Earth
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • Prečni nagibi
 • 3D modeliranje ceste
 • Projiciranje točk,linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Pregledne razdalje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Načrtovanje križišč 2D/3D
 • Načrtovanje krožnih križišč
 • Izris/ načrtovanje otokov
 • Zaokrožitve, traktrise
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Plateia
 • Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila (BestFit+)
 • Analiza horizontalnih odmikov
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • 2D načrtovanje in urejanje prometne signalizacije (Autosign Professional)
 • 3D/BIM načrtovanje in urejanje prometne signalizacije in vizualizacije (Autosign Ultimate)
 • Izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti (Autopath Professional)
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modelov v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela ceste v Google Earth

Najem ali trajna licenca?


Kaj je zame boljše?

Licenca za enega uporabnika ali mrežna licenca?


Kakšne so razlike?

Vzdrževanje programske opreme CGS Labs


Zakaj je pametno imeti vzdrževanje?

Financiranje CGS Labs


Ugoden način za začetek poslovanja

Reference

Skupaj gradimo prihodnost