BIM načrtovanje ureditev vodotokov

Aquaterra omogoča 3D načrtovanje ureditev vodotokov, kanalov, protipoplavnih ukrepov idr. Nudi podporo vodilnim programom za hidravlične izračune in simulacije (MIKE FLOOD in HEC-RAS), izdelani 3D modeli pa vsebujejo dinamično povezane podatke in informacije ter omogočajo zapis v IFC in številne druge standardne zapise.

Intuitiven uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik je skladen z uveljavljeno inženirsko prakso načrtovanja regulacij in urejanja vodotokov in omogoča hitro obvladovanje programskih orodij ter zato posvečanje inženirskim detajlom in najboljšim rešitvam.

Od idejnih projektov do detajlnega projekta za izvedbo

Aquaterra uporabniku omogoča načrtovanje v vseh fazah projekta, od idejnih študij do detajlnega načrtovanja. Iz podatkov osi, vzdolžnega in prečnih prerezov lahko hitro izdela »3D Solid« model struge in bregov, izvozi popise količin materialov ali pripravi načrte za izris.

Novosti v programu Aquaterra 2022.2

Glavne lastnosti programa

CGS Labs programske rešitve podpirajo izdelavo BIM projektov cestne in železniške infrastrukture ter hidrotehničnih objektov in med drugim vključujejo lastna orodja za 3D načrtovanje prometne signalizacije in 3D analize prometne prevoznosti.

Rešitve vključujejo podporo za pripenjanje in urejanje BIM podatkov ter izvoz le teh v IFC in druge standardne formate, pa tudi neposredno izmenjavo in delo s podatki Autodesk rešitev, kot so: AutoCAD Civil 3D, Infraworks, Navisworks, Revit in drugi.

Digitalni model reliefa (DMR)

Aquaterra podpira različne digitalne modele reliefa (DMR) za hitro in učinkovito načrtovanje na različnih tipih vhodnih podatkov. Vključuje lastno DMR orodje, podpira Civil 3D teren, BricsCAD teren, ter osnove ‘3D face’ objekte.

3D brežine / Grading

Grading omogoča hitro izdelavo modela struge ali kanala, brez načrtovanja prečnih profilov. Z uporabo gradinga lahko preverimo različne scenarije v 3D in zadostimo geometrijskim potrebam vseh vrst vodotokov. Prav tako pa lahko funkcionalnost za izris 3D brežin uporabimo za hitrejše in enostavnejše 3D načrtovanje drugih zunanjih ureditev.

3D model vodotoka

Aquaterra omogoča natančno izdelavo 3D/BIM modelov vodotokov. Ti so lahko izdelani kot 3D solid objekti s pripetimi meta podatki in/ali kot površine. Aquaterra lahko v BIM model pretvori vsakršen projekt izdelan s programsko opremo Civil 3D ali z drugimi programskimi rešitvami.

Omogoča tudi hitro izdelavo 3D solid linijskih elementov, kot so mostovi, prepusti in drugi. 3D solid modele lahko izvozimo v standardiziran format IFC in ga tako uporabimo v kateremkoli BIM programu ali pregledovalniku, ki podpira uvoz formata IFC.

Urejanje geometrije osi in nivelete vodotoka

Aquaterra ponuja širok nabor naprednih orodij za načrtovanje in urejanje geometrije osi in nivelete vodotokov. Mednje sodijo: metoda izrisa s tangentnim poligonom, s pomožnimi in plavajočimi elementi, izris vzporedne osi in s pretvorbo obstoječih CAD polilinij v elemente osi. Na voljo je tudi samodejni izris geometrije osi z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom.

Vnos vodnih gladin in določitev objektov vzdolž osi

Aquaterra omogoča vnos rezultatov, kot so vodne gladine in območja poplavne ogroženosti iz programov MIKE FLOOD in HEC-RAS v CAD okolje. Objekte kot so jarki, kanali, cevovodi, prepusti parcele itd. lahko v situaciji določimo kot “objekte vzdolž osi” ter jih projiciramo v vzdolžne in prečne prereze. Podobno lahko v vzdolžnih in prečnih prerezih prikažemo poljubno točko iz situacije in obratno.

Načrtovanje prečnih prerezov in možnosti urejanja

Aquaterra omogoča detajlno načrtovanje in urejanje elementov prečnih prerezov rečne struge. Uporabniku so na voljo pred-definirane knjižnice karakterističnih prerezov, ki jih lahko dopolnjujemo in s tem avtomatiziramo načrtovanje prečnih prerezov in izdelavo 3D modela rečne struge. V posameznem prerezu lahko načrtujemo več vzporednih rečnih strug in tudi ostale infrastrukturne objekte, kot so ceste, železnice, kanalizacije, skladno z zahtevami projekta.

Načrtovanje jezbic

Jezbice so vodne zgradbe, zgrajene od brega reke prečno na tok. Aquaterra omogoča načrtovanje jezbic vzdolž izbranih rečnih bregov. Jezbice se v risbo izrišejo kot 2D elementi, glede na predhodno določene geometrijsko in ostale parametre.

Izračun količin materialov za izdelavo popisov

Aquaterra vsebuje orodja za izračun količin materialov po prečnih prerezih in izračune skupnih volumnov. Popise količin lahko izvozimo v tekstovne datoteke in uvozimo v zunanje programe za izdelavo popisov in predračunov. Vključuje tudi orodje za izris masnega diagrama količin.

Vmesnik za program MIKE FLOOD

Aquaterra je s programom MIKE FLOOD povezana preko hidravličnega vmesnika. Na ta način omogoča prenos in grafični prikaz izračunanih vodnih gladin v CAD okolju. Izračunane vodne gladine po različnih scenarijih lahko prikažemo v vzdolžnih in prečnih prerezih vodotoka.

V Aquaterri lahko s pomočjo hidravličnega vmesnika MIKE FLOOD izrišemo tudi 2D rezultate, kot so npr. poplavno ogrožena območja.

Vmesnik za program HEC-RAS

S pomočjo Aquaterre lahko prenesemo geometrijo rečnega korita iz CAD okolja v HEC-RAS, kjer izvedemo potebne hidravlične izračune. Rezultate nato uvozimo nazaj v Aquaterro in jih prikažemo v vzdolžnih in prečnih prerezih. Pri tem so nam v veliko pomoč napredna orodja za načrtovanje in urejanje elementov prečnega prereza rečne struge.

Google Maps in Google Street View

Google Maps Import omogoča enostaven uvoz rastrskih slik in višinskih podatkov izbrane lokacije iz Google Maps v DWG risbo v izbranem koordinatnim sistemom. Na voljo je tudi funkcionalnost Google Street View s katero lahko uporabnik interaktivno pregleduje izbrano območje kar znotraj CAD okolja.

Google Earth Export

Aquaterra BIM (3D solid) model ureditve vodotoka lahko hitro vizualiziramo neposredno v Google Earth ter tako omogočimo predstavitev projekta v okolju, ki uporabniku omogoča izjemne vizualne predstave.

Podprti jeziki in standardi

 • Angleški (mednarodna)
 • Hrvaški
 • Nemški
 • Srbski
 • Slovenski

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2024 (razen AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM in Ultimate V22 – V24

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • 3D modeliranje vodotoka
 • Projiciranje točk, linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Načrtovanje in urejanje brežin
 • Načrtovanje jezbic
 • Prikaz vodne gladine
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Aquaterra
 • Vmesnik za program HEC-RAS
 • Vmesnik za program MIKE FLOOD
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modela v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela v Google Earth
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • 3D modeliranje vodotoka
 • Projiciranje točk, linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Načrtovanje in urejanje brežin
 • Načrtovanje jezbic
 • Prikaz vodne gladine
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Aquaterra
 • Vmesnik za program HEC-RAS
 • Vmesnik za program MIKE FLOOD
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modela v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela v Google Earth

Najem ali trajna licenca?


Kaj je zame boljše?

Licenca za enega uporabnika ali mrežna licenca?


Kakšne so razlike?

Vzdrževanje programske opreme CGS Labs


Zakaj je pametno imeti vzdrževanje?

Financiranje CGS Labs


Ugoden način za začetek poslovanja

Reference

Skupaj gradimo prihodnost