Webinar: MIKE FLOOD - Osnove hidrodinamičnega modeliranja rek in poplavnih območij

Predstavitev koncepta MIKE FLOOD in možnosti uporabe. Pregled poteka dela pri hidrodinamičnem modeliranju rek in poplavnih območij, ki bo obsegal vzpostavitev 1D modela vodotoka, 2D modela poplavnega območja in združitev modelov preko programa MIKE FLOOD.

Postavitev 1D modela:

 • uvoz rečne mreže iz datoteke
 • uvoz prečnih prerezov iz datoteke
 • določitev robnih pogojev
 • priprava in zagon simulacije
 • pregled rezultatov

Postavitev 2D modela:

 • batimetrija
 • osnovni parametri
 • HD parametri

Združitev modelov:

 • postavitev združenega modela
 • bočne povezave
 • izločanje območja nad reko v 2D modelu
 • pregled rezultatov

Brezplačna prijava: https://attendee.gotowebinar.com/register/4285739500413737227


Načrtovanje protipoplavnih ukrepov z Aquaterro in hidrodinamično modeliranje s programoma MIKE in HEC-RAS

Aquaterra je profesionalna programska rešitev za načrtovanje ureditev vodotokov, kanalov, načrtovanje protipoplavnih ukrepov, načrtovanje zajezitev, namakalnih sistemov idr.. Aquaterra je s programoma MIKE in HEC-RAS povezana preko hidravličnega vmesnika.

V prvem sklopu delavnice bomo spoznali postopke za detajlno načrtovanje ureditev vodotokov z Aquaterro, od izdelave digitalnega modela reliefa – DMR iz različnih topov geodetskih podatkov pa do načrtovanja osi, vzdolžnih in prečnih prerezov.

V drugem sklopu bomo prikazali postopke za izvoz podatkov v programa HEC RAS in MIKE, kjer bomo izvedli osnovne hidravlične izračune. Nato bomo rezultate uvozili nazaj v Aquaterro, ki vsebuje vsa potrebna orodja za ustrezne prikaze rezultatov, kot so višine vodnih gladin in poplavne površine.

Ste vedeli?

 • Da je v program Aquaterra vgrajen Google Maps vmesnik, s katerim v CAD okolje uvozimo geolocirane ortofoto posnetke in višinske točke;
 • Da program Aquaterra omogoča dvosmerni prenos 1D in 2D podatkov med programi za hidravlično modeliranje?
 • Da lahko s programom izdelane poplavne površine prenesete v program Google Earth za potrebe vizualizacije
 • Določite batimetrijsko mrežo in suhe celice že v Aquaterri?

Vsebina delavnice:

 • Priprava geodetskih podatkov in izdelava digitalnega modela reliefa (DMR)
 • Določitev horizontalne osi vodotoka;
 • Izdelava vzdolžnega prereza in samodejno načrtovanje nivelete;
 • Učinkovito načrtovanje prečnih prerezov (parametrizirani elementi,  knjižnice karakterističnih prerezov)
 • Določitev objektov poljubnih geometrij vzdolž osi in njihova projekcija v vzdolžne in prečne prereze
 • Priprava in izvoz 1D podatkov  v programa HEC-RAS in MIKE;
 • Priprava in izvoz 2D podatkov v program MIKE;
 • Hidravlični izračun v programu HEC-RAS in MIKE
 • Uvoz rezultatov iz MIKE ali HEC-RAS programske opreme v Aquaterro;
 • Izdelava 3D Solid modela struge in izvoz v datoteko IFC za podporo BIM metodologiji dela
 • Izvoz poplavnih površin v program Google Earth.

Kdo naj se udeleži delavnice?

Delavnica je namenjen vsem uporabnikom programa Aquaterra, ki želijo svoje zanje nadgraditi in spoznati orodja in funkcionalnosti, ki jih vsak projektant potrebuje pri načrtovanju regulacij in ureditev vodotokov.

Udeleženci delavnice prejmejo

Udeleženci delavnice prejmejo delovno gradivo za pomoč pri kasnejšem delu s programom.