Plateia II - napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture

Cilji delavnice:

Osvojeno znanje izdelave infrastrukturnih BIM modelov in podmodelov ceste. Znanje modeliranja, opremljanja modela z atributi in delitev informacij v projektu.

 • Osvojeno znanje načrtovanja cestne infrastrukture v BIM
 • Osvojeno znanje načrtovanja prometne opreme in signalizacije v BIM
 • Osvojeno znanje načrtovanja in preverjanja prevoznosti vozil v BIM
 • Seznanitev s pomembnimi novostmi programske opreme Plateia v zadnjih dveh verzijah, za potrebe hitrejšega in lažjega načrtovanja.
 • Osvojeno znanje učinkovite obdelave prečnih profilov.

Vsebina:

 • Izdelava grafičnega dela projektne dokumentacije:
  • Pregled glavnih novosti pri prehodu iz Plateia 2017.5 na 2020.
  • Izdelava in urejanje DTM s programom Plateia.
  • Izdelava 3D in BIM modela ceste.
  • Načrtovanje in obdelava križišč.
  • Napredna obdelava prečnih profilov (z makri)
  • Načrtovanje prometne opreme s programom Autosign
  • Analiza poti vozil s programom Autopath
  • Nasveti in triki za učinkovitejše delo
  • Odgovori na vprašanja (Vljudno vas prosimo, da nam jih posredujete ob prijavi, da vam lahko odgovore primerno pripravimo)

Komu je namenjena delavnica?

Tečaj je namenjen projektantom cest, ki program Plateia že uporabljajo.

Predavatelj:

Klemen Ozimek, CGS Labs tehnični specialist za področje infrastrukture


Osnove programa Plateia

Naučite se sodobnih pristopov pri načrtovanju cest s programom Plateia!

Program Plateia omogoča hitro, enostavno in dinamično projektiranje osi ceste, vzdolžnega prereza, prečnih prerezov, kot tudi pripravo geodetske podlage ter izdelavo modela terena. S programom Plateia načrtujemo tudi prometno signalizacijo (prometni znaki ter talne označbe, prometni portali), izdelamo 3D vizualizacijo prometne opreme ter poročila. Kot rezultat lahko izdelamo 3D solid model infrastrukturnega objekta s pripetimi BIM informacijami, s katerimi lahko nadalje upravljamo v BIM procesih d ela.

Na tečaju uporabnik pridobi potrebno znanje za samostojno delo s programsko opremo Plateia.

Ste vedeli?

 • Da lahko os v situaciji izrišete na osnovi različnih tipov vhodnih podatkov z metodo najboljšega prileganja,
 • Da lahko dinamično osvežite prečne profile,
 • Da lahko izvedete analizo prevoznosti križišča z zavijalnimi krivuljami,
 • Da lahko z novim urejevalnikom lastnosti poljubno definiramo in urejamo lastnosti elementov 3D BIM modela?

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj je namenjen vsem projektantom cest, ki želijo spoznati program Plateia in tudi tistim, ki program že uporabljajo, a ga ne izkoriščajo v polni meri.

Cilji tečaja?

Osvojiti osnove računalniško podprtega projektiranje v cestogradnji, podprte s sodobnimi pristopi pri načrtovanju. Udeleženci se na tečaju seznanijo z vsemi potrebnimi triki in nasveti za lažje delo.

Vsebina tečaja:

 • Priprava geodetske podlage in izdelava 3D modela terena,
 • Učinkovito načrtovanje trase osi s kombiniranjem tangentnega poligona in dinamičnimi plavajočimi elementi,
 • Izris in obdelava vzdolžnih prerezov,
 • Izris in obdelava prečnih prerezov s prikazom avtomatiziranega načrtovanja elementov prečnih prerezov,
 • Definiranje presečnih točk v prečnih prerezih ter izračun planimetrirnih količin,
 • Izdelava 3D solid modela ceste s pripetimi BIM podatki,
 • Definiranje linij/3D solid objektov vzdolž osi in prenos v vzdolžni/prečni prerez,
 • Načrtovanje prometne opreme in analiza prevoznosti z zavijalnimi krivuljami,
 • Konstruiranje različnih tipov križišč v 2D/3D.

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci tečaja prejmejo skripto »Osnove programa Plateia«.


Načrtovanje rekonstrukcij in preplastitev cest

Vabimo vas na delavnico, kjer boste na praktičnih primerih spoznali napredna orodja za načrtovanje rekonstrukcij cest. Spoznali bomo postopke za določitev obstoječe osi ceste z metodo najbolješga prileganja vhodnim geodetskim podatkom (BestFIT analiza). S kombinacijo orodij za določitev prečnih nagibov in določitev optimalne višine nivelete bomo izdelali načrt rekonstrukcije cest.

Uporabljena programska oprema: Plateia na Autodesk in BricsCAD platformi.

Cilji delavnice:

 • Kako uporabiti geodetske podatke za izris osi in nivelete, ki se podanim elementom najbolje prilega – BestFIT metoda
 • S sodobnimi programskimi rešitvami izdelati načrt rekonstrukcije ceste (določitev prečnih nagibov ceste, načrtovanje preplastitev, izračun volumnov obrabne, nosilne plasti ter rezkanja, določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk)

Vsebina delavnice:

 • enostavnejša uporaba metode najboljšega prileganja – BestFit za izris osi;
 • optimizacija horizontalnih elementov osi z grafičnim prikazom rezultatov
 • optimalna določitev prečnih nagibov za načrtovanje rekonstrukcij ceste
 • načrtovanje preplastitev in izračun volumnov definiranih plasti
 • določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk
 • izračun nove nivelete
 • prikaz debeline preplastitve s plastnicami v situaciji

Udeleženci delavnice prejmejo:

Udeleženci delavnice prejmejo ustrezno gradivo, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem samostojnem delu.