Določanje prispevnih površin za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov s programom Urbano Canalis

Natančno določanje prispevnih površin je pomemben korak pri izračunu padavinskega odtoka in kasneje za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema. Skupaj z udeleženci bomo na delavnici spoznali različne postopke za določanje prispevnih površin iz digitalnega modela terena in iz zemljiškega katastra. Seznanili se bomo s hidravličnimi izračuni in dimenzioniranjem kanalizacijskih sistemov s programom Urbano Canalis.

Na delavnici bomo iz različnih tipov geodetskih podatkov izdelali digitalni model terena (DMT) s programom AutoCAD Civil 3D. Nato bomo s pomočjo učinkovitih orodij na podlagi DMT-ja izdelali simulacijo površinskega odtoka vode ter določili prispevne površine. Izračunane prispevne površine bomo naknadno uskladili z zemljiškim katastrom. Iz teh podatkov bomo s programom Urbano Canalis določili ustrezne koeficiente odtoka za različne tipe prispevnih površin (asfalt, travniki, strešine,…). Sledil bo izračun pretoka padavinskih in odpadnih voda po različnih metodah (Enostavna metoda, Racionalna metoda, Odstotni račun). Določili bomo tudi dodatne pretoke, kot so tuje vode, točkovni pretoki in dodatni uporabniško določeni pretoki. V zadnjem koraku pa bomo dimenzionirali kanalizacijski sistem z upoštevanjem različnih kombinacij padavinskih, odpadnih in dodatnih pretokov.

Ste vedeli?

 • Da lahko s programom AutoCAD Civil 3D na osnovi digitalnega modela terena izrišemo tokovne poti in določimo prispevne površine (kot 2D ali 3D polilinije).
 • da lahko s programom Urbano Canalis izračunamo pretok padavinskih in odpadnih voda po različnih metodah (Enostavna metoda, Racionalna metoda, Odstotni račun)
 • da lahko pri dimenzioniranju kanalizacijskih sistemov upoštevamo tuje vode, točkovne pretoke, uporabniško določene pretoke in tako dimenzioniramo kanalizacijski sistem po različnih scenarijih
 • da programski paket Urbano s svojimi orodji skladen z BIM metodologijo dela

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj je namenjen vsem projektantom in ostalim deležnikom na projektih načrtovanja in izgradnje kanalizacijskih sistemov. Vsi tisti, ki se želite seznaniti s sodobnimi pristopi pri določanju prispevnih površin za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov, ki že uporabljate programsko opremo Urbano oz. se želite z njo seznaniti vljudno vabljeni na delavnico.

Vsebina tečaja:

 • samodejno določanje prispevnih površin iz digitalnega modela terena (DMT)
 • interaktivno določanje prispevnih površin iz podatkov zemljiškega katastra
 • podajanje parametrov prispevnih površin za računanje padavinskega odtoka
 • izračun pretoka padavinskih in odpadnih voda po različnih metodah (Enostavna metoda, Racionalna metoda, Odstotni račun)
 • določanje dodatnih pretokov (tuje vode, točkovni pretoki, dodatni uporabniško določeni pretoki)
 • dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov z upoštevanjem različnih kombinacij padavinskih, odpadnih in dodatnih pretokov

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci tečaja prejmejo delovno gradivo za delavnico.


Osnove programa StudioARS Urbano

Urbano je fleksibilen, zmogljiv in sodoben programski paket za načrtovanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. Omogoča načrtovanje obsežne projektne dokumentacije s kilometri cevnih sistemov. Primeren je za vse faze načrtovanja; od hidravličnega modeliranja do izdelave idejnih, PGD, PZI in izvedbenih projektov. Odlikujeta ga hitrost in stabilnost, kar še dodatno pripomore k nemotenemu načrtovanju. Poleg tega omogoča hiter pregled in označevanje podatkov ter izdelavo poljubnih poizvedb. Izmenjava podatkov med uporabniki je zelo preprosta, saj so vsi podatki o projektu shranjeni znotraj DWG risbe.

Udeleženci bodo na delavnici spoznali osnovne postopke pri načrtovanju kanalizacijskih in vodovodnih sistemov s programom Urbano. Na praktičnem primeru bomo nazorno prikazali vse potrebne korake, od izdelave digitalnega modela terena, načrtovanja cevnih sistemov, hidravličnih izračunov in izdelave 3D Solid modelov za izvoz podatkov v IFC datoteko (BIM orodja).

Ste vedeli?

 • da lahko prikažete križanja med različnimi cevnimi sistemi kot tudi med CAD elementi
 • da lahko s pomočjo pregledov cevnega sistema preverite ustreznost dimenzioniranih cevi in jaškov (geometrijski in hidravlični parametri)
 • da lahko v pregledih urejamo posamezne parametre sistema, kot so imena vozlišč, višine nivelete,…
 • da vsebuje Urbano obsežen katalog oznak odsekov, vozlišč, stacionaž in križanj,
 • da lahko z Urbanom načrtujete horizontalne in vertikalne zaokrožitve cevovodov (loki)
 • da omogoča program Urbano Canalis hidravlične izračune v tlačnih kanalizacijskih ceveh
 • da lahko s programom Urbano Hydra definiramo različne porabnike in scenarije za dimenzioniranje vodovodnih sistemov
 • da programski paket Urbano (Canalis in Hydra) vsebuje številna BIM orodja ter izvoz v IFC
 • da programski paket Urbano (Canalis in Hydra)  vsebuje orodje za direkten izvoz v program Navisworks za preverjanje kolizij in izdelavo terminskega plana
 • da s programom Urbano lahko rišete tudi vročevodne in plinovodne sisteme.

Komu je namenjeno izobraževanje?

Tečaj je namenjen vsem uporabnikom programa Urbano in tudi tistim, ki program še ne poznate in ga želite podrobneje spoznati. Udeleženci bodo seznanjeni z osnovami programa, ter se naučili novo orodje učinkoviteje uporabljati pri svojem delu.

Vsebina tečaja: 

 • Izdelava digitalnega modela reliefa (DMR) iz različnih tipov geodetskih podatkov
 • risanje situacije kanalizacijskega in vodovodnega sistema;
 • izdelava in urejanje oznak cevi in jaškov;
 • izris in obdelava vzdolžnih prerezov;
 • spoznavanje učinkovitih orodij za načrtovanje nivelete;
 • izdelava prečnih prerezov;
 • priprava načrtov za plotanje;
 • hidravlično dimenzioniranje cevi;
 • pregled in analiza dobljenih rezultatov;
 • prikaz in preverjanje križanj;
 • izračun izkopnih količin.
 • Izdelava 3D Solid modela z geometrijskimi in hidravličnimi parametri (BIM orodja);
 • Izvoz 3D solid modela v datoteko IFC (BIM orodja);

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci tečaja prejmejo skripto »Osnove programa Urbano«.