Urbano 9 Hydra

Program za načrtovanje in vzdrževanje vodooskrbnih sistemov

Urbano Hydra je moderno in prilagodljivo orodje, ki je primerno za vse faze načrtovanja; od hidravličnega modeliranja do izdelave idejnih, PGD, PZI in izvedbenih projektov. Programsko skupino Urbano 9 in Urbano 9 Pro poleg Hydre tvorita še programa Canalis in Poligoni.

Trenutna aktualna različica programa je Urbano 9. Za pregled novosti kliknite povezavo!

Urbano Hydra se uporablja tako za načrtovanje projektov, kot tudi za vzdrževanje komunalnih vodov. Primeri uporabe:
 • Načrtovanje vodooskrbnih sistemov
 • Hidravlično dimenzioniranje in modeliranje
 • Vzdrževanje in upravljanje komunalnih vodov
Modul TERRAFORM je enostaven modul za izdelavo digitalnega modela terena (DMT):
 • Vnos točk terena iz risbe (bloki z atributi, 3D točke) ali iz tekstovne datoteke
 • Vnos robnih linij terena (3D polilinij), kot so: rob cestišča, rob izkopa/nasipa, robovi potoka…
 • Risanje slojnic in njihovih oznak
 • Projekcije točkovnih in linijskih objektov na površino
 • Prikaz površine DMT
Modul SITUACIJA je namenjen izrisu in urejanju vodooskrbnega sistema:
 • Izris sistema s samodejnim določanjem vozlišč in odsekov
 • Izris sistema z lomnimi koti (uporabno predvsem za duktilne cevi)
 • Izris sistema s pretvorbo AutoCAD elementov, kot so polilinije in bloki z atributi
 • Podajanje višin terena: interaktivno, z linearno interpolacijo, z dodatnimi točkami ali z uporabo digitalnega modela terena
 • Označevanje vozlišč in odsekov je možno s pred nastavljenimi ali lastnimi oznakami , tematsko kartiranje
 • Avtomatsko pozicioniranje tekstovnih oznak vozlišč in cevi
 • Analiza in izris presečišč z drugimi komunalnimi vodi
 • Uvoz/izvoz v XML in LandXML datoteko
 • Definiranje karakterističnega prečnega prereza in izračun količin izkopa
Modul VZDOLŽNI PROFILI je namenjen izrisu vzdolžnih profilov v poljubnem merilu:
 • Izris vzdolžnega profila terena
 • Izris nivelete cevi je možen na več načinov: vnos posameznih točk, s konstantno globino, stacionaža-globina, stacionaža-višina in stacionaža-padec
 • Za dolge vzdolžne profile ali velike višinske razlike terena, program razreže vzdolžne profile na primerno velika območja in jih pripravi za izris na papir
 • Urejanje vsebin tabel, ki so popolnoma prilagodljive
Modul HYDRA je namenjen hidravličnemu izračunu in dimenzioniranju premerov cevi:
 • Hidravlični izračun temelji na algoritmu EPANET 2.0 (Environmental Protection Agency)
 • Vhodne podatke podamo v preglednih pogovornih oknih s priporočili iz standardov
 • Rezultate (tlak, pretok, padec tlačne črte, itd.) lahko prikažemo v tabelarični obliki, v hidravlični shematski risbi ali iz njih pripravimo tematsko karto
 • Avtomatsko definiranje premera vodovodnih cevi
 • Preračun in rekapitulacija kotov v vodovodnih sistemih
 • Možnost izvoza v program za hidravlično modeliranje EPANET 2.0
Modul HYDRA SB je namenjen izdelavi montažnih shem:
 • Program vsebuje bazo definiranih armaturnih in fazonskih elementov
 • Možnost izdelave svojih elementov in skupine elementov, ki se jih doda v bazo
 • Pri izrisu je bila uporabljena metoda inteligentnega “OSNAPA”, ki samodejno prepozna uporabljeni element, tako da se elementi samodejno stikajo
 • Vgrajeni so tudi kotiranje, označevanje in prikazi vseh količin v poljubnih oblikah
 • Poleg dejanskega prikaza fazonskih elementov, je na voljo tudi shematski prikaz
URBANO HYDRA-PRO omogoča dodatno funkcionalnost za zahtevnejše uporabnike:
 • Integracija podatkov iz različnih virov, eksternih baz podatkov (Access, Oracle, SQL Server,…)
 • Ustvarjanje uporabniških podatkov (podatki o jaških, ceveh, slike…)
 • Uvoz/izvoz SHP datotek
 • Izračun izkopnih količin za jarke z več vzporednimi cevmi
 • Povezava s programsko opremo za izdelavo predračunov

Pridobite ponudbo