Urbano 9 Canalis

Program za načrtovanje in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Urbano Canalis je moderno in prilagodljivo orodje, ki je primerno za vse faze načrtovanja; od hidravličnega modeliranja do izdelave idejnih, PGD, PZI in izvedbenih projektov. Programsko skupino Urbano 9 in Urbano 9 Pro poleg Canalisa tvorita še programa Hydra in Poligoni.

Trenutna aktualna različica programa je Urbano 9. Za pregled novosti kliknite povezavo!

Urbano Canalis se uporablja tako za načrtovanje projektov, kot tudi za vzdrževanje komunalnih vodov. Primeri uporabe:
 • Načrtovanje meteornih kanalizacijskih sistemov
 • Načrtovanje sanitarnih kanalizacijskih sistemov
 • Hidravlično dimenzioniranje in modeliranje
 • Vzdrževanje in upravljanje komunalnih vodov
Modul TERRAFORM je enostaven modul za izdelavo digitalnega modela terena (DMT):
 • Vnos točk terena iz risbe (bloki z atributi, 3D točke) ali iz tekstovne datoteke
 • Vnos robnih linij terena (3D polilinij), kot so: rob cestišča, rob izkopa/nasipa, robovi potoka…
 • Risanje slojnic in njihovih oznak
 • Projekcije točkovnih in linijskih objektov na površino
 • Prikaz površine DMT
Modul SITUACIJA je namenjen izrisu in urejanju kanalizacijskega sistema:
 • Izris sistema s samodejnim določanjem vozlišč in odsekov
 • Izris sistema s pretvorbo AutoCAD elementov, kot so polilinije in bloki z atributi
 • Podajanje višin terena: interaktivno, z linearno interpolacijo, z dodatnimi točkami ali z uporabo digitalnega modela terena
 • Označevanje vozlišč in odsekov je možno s pred nastavljenimi ali lastnimi oznakami ,tematsko kartiranje
 • Avtomatsko pozicioniranje tekstovnih oznak jaškov in cevi
 • Analiza in izris presečišč z drugimi komunalnimi vodi
 • Uvoz/izvoz v XML in LandXML datoteko
 • Definiranje karakterističnega prečnega prereza in Izračun količin izkopa
Modul VZDOLŽNI PROFILI je namenjen izrisu vzdolžnih profilov v poljubnem merilu:
 • Izris vzdolžnega profila terena
 • Izris nivelete cevi je možen na več načinov: avtomatsko, vnos posameznih točk, s konstantno globino, stacionaža-globina, stacionaža-višina in stacionaža-padec
 • Za dolge vzdolžne profile ali velike višinske razlike terena, program razreže vzdolžne profile na primerno velika območja in jih pripravi za izris na papir
 • Urejanje vsebin tabel, ki so popolnoma prilagodljive
 • Možnost avtomatskega definiranja nivelete
Modul CANALIS je namenjen hidravličnemu izračunu in dimenzioniranju premerov cevi:
 • Avtomatsko ali interaktivno določanje prispevnih/vplivnih površin
 • Izračun meteornih pretokov z enostavno metodo konstantne intenzitete ali z racionalno metodo (ITP krivulje)
 • Izračun sanitarnega pretoka z odstotnim računom
 • Definiranje različnih dodatnih/uporabniških pretokov
 • Hidravlično dimenzioniranje premerov cevi
 • Povezava s programom SWMM 5.0 (US-EPA) za hidravlično modeliranje
 • Statični izračun cevi
URBANO CANALIS-PRO omogoča dodatno funkcionalnost za zahtevnejše uporabnike:
 • Integracija podatkov iz različnih virov, eksternih baz podatkov (Access, Oracle, SQL Server,…)
 • Ustvarjanje uporabniških podatkov (podatki o jaških, ceveh, slike…)
 • Uvoz/izvoz SHP datotek
 • Izračun izkopnih količin za jarke z več vzporednimi cevmi
 • Povezava s programsko opremo za izdelavo predračunov

Pridobite ponudbo