Izobraževanje: Projektiranje kanalizacije z URBANO Canalis

Training instructions

The training course consists of several lessons. Each lesson is presented in a video and accompanied by the tutorial PDF and with DWG file(s) to work with, where needed.

Training goals

When you complete this online training, you will able to start working on real-life projects.

Projektiranje kanalizacije z URBANO Canalis

Na delavnici se boste naučili osnov načrtovanja kanalizacijskih in vodovodnih sistemov s programom URBANO Canalis:

 • PRIPRAVA PODLOGE V SITUACIJI
 • VZDOLŽNI PROFIL
 • PRISPEVNE POVRŠINE (načini določanja)
 • HIDRAVLIČNI IZRAČUN
 • DOLOČANJE HIŠNIH PRIKLJUČKOV (odtokov)
 • UPRAVLJANJE S KRIŽANJI (obstoječi in projektirani vodi)
 • UREJANJE JARKOV (določanje in izris)
 • BIM MODEL

Video tečaj + 1 ura konzultacij
125€+ddv

Kontaktirajte nas:

 • za plačilo tečaja po predračunu,
 • za zakup dostopa za več oseb,
 • za pomoč pri uveljavljanji kode s popustom,
 • za dogovor termina za konzultacije.


URBANO produkti

PROGRAMSKO ORODJE ZA METEORNO IN SANITARNO KANALIZACIJO TER VODOVODNO IN PLINSKO DISTRIBUCIJO

Digitalni model terena (DMR)

Po navadi se projekt začne s kreiranjem DMR-ja. V Urbano lahko uporabimo modul Terraform za kreiranje modela iz CAD objektov, blokovnih atributov ali z uvozom točk iz datoteke, .shp datoteke ali podatkovne zbirke. Terenu lahko priredimo poljuben vizualni stil in izvajamo enostavno urejanje. Ko določimo jarek lahko ustvarimo grading orodja in ustvarimo nov DMR iz jarka. Kot alternativni način lahko celoten postopek izvedemo s Civil3D modelom terena.

Načrtovanje v situaciji

Grafični izgled situacije lahko hitro spremenimo z naborom funkcij za urejanje in izbor stilov. Cevno omrežje lahko narišemo ročno lahko pa tudi s pretvorbo obstoječih polilinij. Višinski potek se lahko prileže na DMR ali pa ga ročno uredimo. Urejanje je enostavno ter dinamično saj se vse spremembe samodejno posodabljajo v profilu in podatkovnih tabelah. Program nam omogoča, da poljubno določamo način in stil prikaza oznak. Če se le-te prekrivajo jih lahko popravimo samodejno ali ročno.

Vzdolžni profil

Imamo celoten nadzor nad grafičnim načinom stila prikaza podatkov (barva, poravnava, odmik teksta, velikost…) Orodja sledijo korakom načrtovanja z možnostjo nastavitve konfiguracij, izbiro podatkov, obratne izbire elementov, upravljanjem profila in nastavitvijo tiska. Možno je premikati, kopirati in izbrisati izrisane vzdolžne profile prav tako tudi njihovo smer. Vse funkcije so interaktivne in dinamične saj se podatki ob spremembah samodejno osvežijo v risbi.

Izračuni

Določanje prispevnih površin, izračun pretoka in hidravlične analiza so pomembni koraki v procesu. Zato Urbano omogoča več možnosti za izvajanje le teh. Vse izračune za meteorno in sanitarno kanalizacijo lahko izvedemo z integriranimi računskimi algoritmi. Izračune lahko izvedemo tudi z drugimi naprednimi programi za hidravlične izračune. V obeh primerih lahko rezultate uporabimo v različnih prikazih in poročilih.

Enojni jarki

Začnemo z izbiro nastavitev obstoječega ali novo ustvarjenega jarka. Osnovne nastavitve kot so nakloni brežin, plasti zemljine, hatch in nastavitve besedila. Različne nastavitve lahko izberemo za izbrane dele omrežja (posamezne veje, med določenimi vozlišči…) Robove jarka lahko prikažemo v situaciji in ustvarimo grading na DMR-ju. Poročilo o izkopanih količinah lahko pokažemo v volumnih in po plasteh.

Parametrični jarki

Lahko izdelamo kompleksne parametrične modele jarkov za več omrežij (kanalizacija, vodovod, plin, elektrika). Parametrični model omogoča razhodne in stekajoče se jarke, plasti s spremenljivimi višinami, stopničenje… Izdelamo lahko prečne prereze in izračun izkopa. Izvedene spremembe se dinamično posodabljajo v tabelah.

Prečni prerezi

Podobno kot za vzdolžni prerez lahko nastavimo prikaz in stil podatkov po meri. V tej sekciji najdemo veliko možnosti za upravljanje terena, karakterističnih točk (npr. robovi ceste), oznake in podatkovne tabele. Izvajamo lahko izračune volumnov za izkop in nasip in jih primerno šrafiramo.

Uvoz / izvoz podatkov

Poljubno lahko nastavimo način uvoza ali izvoza podatkov za različne izvore podatkov. To nam omogoča različne alternativne možnosti uvoza/izvoza pri bolj kompleksnih podatkovnih strukturah. Uvožene podatke za vozlišča ali sekcije lahko uporabimo za neposreden izris cevnega omrežja. Po tem koraku lahko nadaljujemo s standardnimi Urbano funkcijami. Nastavitve za uvoz ali izvoz lahko shranimo in jih delimo preko .dwg. Podprti formati so .shp, LandXML, podatkovne zbirke in Civil3D. Podprta sta tudi BIM formata .ifc in .nwc.

Parcele

Parcele lahko izdelamo avtomatično s pretvorbo linij in polilinij in jih zatem še ročno dokončno očistimo in uredimo. Dodatne informacije kot so številka parcele, tip in lastnik se lahko uvozijo iz podatkovnih zbirk ali se privzamejo iz obstoječega CAD teksta. Pri tem lahko uporabimo standardna Urbano orodja za urejanje, označevanje, iskanje in analizo. Posebna analiza nam omogoča pregled križanja med omrežjem in parcelami. Rezultat lahko shranimo v poljubne spremenljivke in jih prikažemo v vzdolžnih prerezih. Spremembe v risbi se samodejno posodabljajo v podatkovnih pogledih.

Upravljanje podlog

Urbano ima orodja za delo z velikim številom podlog kot so .tiff, .jpeg, .dwg,. dwg, .pdf. Podloge lahko posamezno vstavljamo v risbo, ki jih lahko grupiramo po pogojih npr. po velikosti razmerja. Podloge so prikazane samo z obrobo in imenom. To programu omogoča, da lahko prikazujemo tisoče podlog hkrati.

Program za načrtovanje meteorne in sanitarne kanalizacije

Načrtovanje nivelete cevi

Program omogoča uporabo ročnih in avtomatskih orodij za načrovanje nivelete cevi. Z orodjem za interaktivno ročno načrtovanje in urejanje je omogočen predogled še pred samim izrisom. Načrtujete lahko postopno z definiranimi padci, nastavite enoten padec skozi več jaškov ali vstavljate/premikate jaške neposredno v vzdolžnem prerezu. Avtomatski izris nivelete cevi se izvede na podlagi preddefiniranih kriterijev shranjenih v sami konfiguraciji. Kriteriji vključujejo nastavitve, kot so maksimalna in minimalna globina ter padec, preferenca uporabe kaskad, upoštevanje bočnih vtokov in predhodno izrisanih nivelet cevi,… Izbere se lahko katerikoli del cevnega omrežja (npr. veja ali obstoječ vzdolžni prerez), se izračuna in potrdi predlagano rešitev. Uporabi se lahko več različnih konfiguracij na istem delu cevnega omrežja, ali pa se uporabi orodja za ročno urejanje, da se še izboljša naš načrt.

Prefabiricani jaški

Določimo lahko različne prefabricirane elemente iz kataloga. Vključen katalog je v skladu z EN 1917-2005 in DIN V 4034-1 standardoma in se lahko poljubno razširi z uporabniškimi podatki. Karakteristične kote elementov so dinamično povezane. Jaški z elementi se lahko izrišejo v vzdolžnem profilu in v 3D obliki v situaciji.

Hišni priključki

Načrtujemo lahko hišne priključke s posebnimi orodji. Funkcije vključujejo začetno nastavitev globine in naklona, povezavo priključka z več cevnimi segmenti ter poravnavo referenčne točke za povezavo. Ta točka se ohrani tudi, če glavno cev premaknemo.

Izračun pretoka

Popolnoma prenovljena funkcionalnost izračuna pretoka upošteva različne računske metode za padavinski pretok, odpadni pretok, tranzitni pretok in skupni pretok. Omogoča nam ustvarjanje scenarijev ter primerjavo med njimi pri različnih pogojih. Tako lahko hitro poiščemo najboljšo rešitev.

Hidravlično dimenzioniranje

Hidravlični izračuni temeljijo na Dary-Weisbach in Colebrook-White formulah. Uporabimo lahko obstoječ pretok in naklon cevi za izračun premera ali pa uporabimo obstoječe pretoke in premere za izračun naklona. V obeh primerih lahko priredimo rezultate z dodajanjem dodatnih zahtev kot npr. z nastavitvijo maksimalne zapolnjenosti cevi (v %). Celotna geometrija in pripevne površine lahko izvozimo v EPA SWMM datoteko za nadaljnje hidrodinamične izračune.

NAČRTOVANJE VODOOSKRBNIH SISTEMOV

Povezan delovni tok: EPANET

Polna dvosmerna izmenjava podatkov med Urbano in EPANET. Urbano lahko uporabimo za načrtovanje cevnega omrežja v situaciji in vzdolžnem profilu, določitev vodne potrebe ter potrebne cevi in ventile za hidravlični izračun. Na podlagi EPANETA lahko uporabimo posnetek časovne simulacije ali hidravličnega izračuna neposredno v Urbano ali pa ustvarimo .inp datoteko, ki jo lahko v EPANET ali katerikoli drug hidravlični program uvozimo. Napredne hidravlične analize lahko uvažamo v Urbano, kjer podatke prikažemo v CAD okolju (npr. oznake, tematske podlage, piezometrične linije v profilih,…)

Določitev nivelete

Ko načrtujemo novo omrežje lahko nastavimo privzeto vrednost nivelete. Na voljo so tudi posamezna orodja za ročno določevanje nivelete v vzdolžnih prerezih. Samodejna funkcija upošteva zračne ventile, blatne ventile in določa optimalno število le-teh. Na istem omrežju lahko izvedemo več nastavitev ali pa uporabimo ročna orodja za doseganje želenega rezultata.

Samodejna optimizacija premerov cevi

Določanje optimalnega premera cevi za vodovodna omrežja ni enostavno delo. Odvisno od velikosti omrežja in topologije se veča tudi kompleksnost in s tem poraba časa načrtovanja. Določitev pretoka, hitrosti, pritiska, smeri toka in premera je posebej zahtevna naloga pri krožni topologiji. To nalogo lahko enostavno rešimo z Urbano naprednimi algoritmi. Omrežje lahko razdelimo na manjše dele in nastavimo nekatere parametre kot npr. maksimalna hitrost in dovoljen premer, preden zaženemo izračun. Algoritem bo predvidel najboljšo rešitev, ki jo lahko potrdimo ali zavržemo. Priredimo si lahko vhodne parametre ter ponavljamo izračun, do želenega rezultata. Ta algoritem nam omogoča hitro oceno potrebnega premera ne glede na kompleksnost omrežja ter brez posebnega hidravličnega modeliranja.

Načrtovanje vozliščne sheme

Urbano vključuje samodejna in ročna orodja za risanje vozliščne sheme. Nova samodejna metoda nam omogoča, da izberemo vozlišča, določimo ventile in izdelamo shemo. Shema je primerno označena in seznam njeni delov se samodejno ustvari. Shemo lahko ročno uredimo z izbiro nadomestne rešitve, z izbiro vrstnega reda elementov ali zamenjavo elementov. Ročno načrtovanje vam omogoča detajlno določitev sheme s pomočjo kataloga sestavnih elementov npr. fitingov in ventilov. Lahko ustvarimo tudi poljubne parametrične elemente ali elemente iz Autocad blokov. Tabele podatkov z elementi se samodejno osvežujejo.

PROGRAM ZA NAČRTOVANJE PLINSKEGA OMREŽJA

Geološki podatki

Pri načrtovanju plinskega omrežja so geološki podatki zelo pomembni, predvsem ko se vrtajo vrtine na bodoči trasi plinovoda. Podatke o vrtinah lahko uvozimo iz Excela s predpisano obliko stolpcev. Obvezni podatki so nivo podtalne vode, debeline plasti zemljin, kislost zemljin in druge. Uvožene podatke lahko poljubno uredimo in jih prikazujemo v vzdolžnih profilih. Nastavimo lahko tudi razdaljo med vrtinami in cevovodom, da lahko določimo katere vrtine bodo morale biti projicirane na vzdolžni profil. To nam omogoča boljši pregled in pomaga pri opažanju nevarnih območij.

Krivine

Z Urbano lahko določimo pravila pri vertikalnih in horizontalnih krivinah. Želen radij v odvisnosti od odklonskega kota med cevmi ali v odvisnosti od premera cevi in tipa cevi (hladno krivljene, elastične…). Pri izračunu bo program predvidel primerna vozlišča in predlagal primeren radij krivine in tip krivine. Ko določimo traso in krivine lahko grafiko izrišemo horizontalne krivine v situaciji ter vertikalne v vzdolžnem profilu. S spremembo nivelete lahko samodejno preračunamo vertikalne krivine in osvežimo podatke v vzdolžnem profilu. Nastavitve v profilu lahko prilagodimo tako, da prikažemo horizontalne in vertikalne krivine (oboje v pravem ali popačenem merilu) ter ostale podatke v tabeli. Oznake krivin vsebujejo pomembne informacije za fazo gradnje zato jih lahko določimo na začetku, sredini in koncu krivine. Določimo lahko vse potrebne informacije kot so odklonski kot, radij krivine, stacionažo… Vsi ti podatki se hranijo v posebni skupini v vmesniku z izborom standardnih podatkov. To nam omogoči, da uporabljamo te podatke s programski funkcijami npr. v podatkovnih tabelah, poročilih, oznakah…

Cevi in parcele

Pri načrtovanju moramo po navadi ustvariti seznam posegov na parcelah. Z Urbano lahko ustvarimo taka poročila z uporabo dinamičnih podatkovnih tabel. Vključimo lahko podatke o parcelni številki, površini, tipu ipd. in jih razvrstimo po želenem vrstnem redu ter poudarimo grafični prikaz v situaciji. Podatke o parceli poljubno prikažemo tudi v podatkovni tabeli v vzdolžnem profilu.

Preizkusite program URBANO


URBANO - program za projektiranje kanalizacij in vodovodov

Na voljo je URBANO 11, s podporo za AutoCAD in Civil 3D 2023

Preizkusite program URBANO