Odločite se za nadgradnjo saj vam prinašaveliko novih koristi!

Preverite vse novosti

Izšla je nova verzija Urbano 10.2 s podporo za AutoCAD 2022 in BricsCAD V21

 • NOV AVTOMATSKI LICENČNI SISTEM ZA NAJEMNIKE PROGRAMA S prejeto serijsko številko (LSN) zdaj enostavno aktivirate licenco na delovni postaji brez tehnične pomoči.
 • NOV NAČIN DOLOČANJA POLOŽAJA NIVELETE V starejših verzijah je vsaka funkcija imela možnost nastavljanja položaja nivelete. V novi verziji se ta nastavi na enem osrednjem mestu in nato vse funkcije berejo to informacijo in je ne spreminjajo. Namesto položaja se tako išče le referenčna točka (zgornja zunanja/notranja, os, spodnja notranja/zunanja). To nam omogoča risanje in urejanje višin nivelete s katerokoli od teh referenčnih točk brez spreminjanja položaja nivelete.
 • MOŽNOST IZBORA IN OZNAČEVANJA Po novem je pri istem izboru možno izbrati element hkrati v situaciji in vzdolžnem profilu. Tako deluje tudi označevanje izbranega elementa (v vseh pogledih modela).
 • TOOLTIP TOPOLOGIJA Ta nov način nam omogoča pogled podatkov za elemente v katerikoli točki sistema. Enostavno lahko pridobimo informacije o višini/globini nivelete, jarka ipd. na katerikoli stacionaži v situaciji ali v vzdolžnem profilu. Podatke lahko enostavno prenesemo tudi v druge programe (tabele)
 • IZBOLJŠANA PREGLEDNOST PODATKOV IN GRAFOV V HYDRI Dodani so novi podatki za vse hidravlične količine (pretok, hitrosti, tlaki,…) za minimalne in maksimalne vrednosti med vremenskimi simulacijami. Za vsak minimum in maksimum je dodan podatek o času za vsako vrednost. Preglednost grafov je bila izboljšana tako, da zdaj lahko izberemo več podatkov za več elementov. Na primer, možno je pregledovati in analizirati podatke o tlakih in podatke o hitrostih po odsekih za črpalko in opazovati simulacije na istem grafu čez čas. Vsak podatek je prikazan s svojo barvo in legendo.
 • IZBOLJŠAN HIDRAVLIČNI IZRAČUN TLAČNIH CEVOVODOV V CANALISU Nov dialog je zdaj bolj intuitiven in prilagojen rabi. Zmanjšano je število možnosti v dialogu brez izgubljenih funkcionalnosti.
 • IZBOLJŠANO AVTOMATSKO PODAJANJE NIVELETE Dodane so bile pomožne linije (vzporednice terenu) za minimalni in maksimalni odmik ter izboljšan pregled začasnih rešitev. Možnosti za računska pravila so zdaj bolje urejene in tako bolj intuitivne. S funkcijo predogleda lahko vidimo začasno stanje med urejanjem avtomatskega izračuna.
 • IZBOLJŠAN IFC in NAVISWORKS IZVOZ Omogočen je izvoz DTM (Civil3D in Terraform) v IFC. Za Navisworks NWC smo pripravili izvoz tako, da lahko poljubno združujemo podatke (kot pri IFC). Te skupine lahko izdelamo tudi na podlagi Urbano podatkov. Hkrati bodo imeli izvoženi elementi enako barvo kot Urbano elementi (barve se definirajo na podlagi vozišč in odsekov).
 • NOVE MOŽNOSTI V PREČNIH PREREZIH Omogočeno je dodajanje podatka o površini posteljice, cevi, slojev zasipa,… v vsak prečni prerez. Hkrati smo omogočili, da se pred nastavljen »dimension style« samodejno prenese med projekti in ga lahko uporabljamo za različne funkcije (sheme ipd.)
 • IZBOLJŠANE FUNKCIJE ZA ANALIZO SISTEMA Od zdaj lahko med odprtim dialogom hkrati urejamo elemente v risbi. Dodani so bili tudi novi možni pogoji za analizo. Na primer, določimo lahko širine jaškov v odvisnosti od premera cevi ali obratno.
 • IZBOLJŠANE FUNKCIJE ZA UREJANJE TOPOLOGIJE Izboljšane so funkcije za urejanje mrež in vej sistema. Na primer, dodana je bila funkcija za avtomatično preimenovanje nizov vej in nizov, kot jo poznamo pri preimenovanju vozlišč in odsekov. Pod ostale izboljšave sodi možnost združevanja vej in nizov (lahko združimo tudi več vej sistema naenkrat).
 • MOŽNOST SHRANJEVANJA TERRAFORM POVRŠINE V ZUNANJO DATOTEKO Po novem lahko površino Terraform shranimo v ločen .dwg in jo le kličemo v svojo delovno datoteko. To nam drastično zmanjša porabo računalniške moči in porabo prostora delovne datoteke, saj so podatki o površini shranjeni v ločeni datoteki in ne v delovni.
 • SHRANJEVANJE URBANO KATALOGOV NA POLJUBNIH LOKACIJAH Katalogov nam zdaj ni treba več hraniti v instalacijski mapi Urbano, ampak kar na poljubnem mestu. Tako lahko shranimo katalog na primer na skupni lokaciji na strežniku.
 • DEBELINA ČRT SE SHRANI V URBANO MODELU Do zdaj smo lahko definirali in shranili le barvo in tip črt za sistemske layerje. Po novem pa lahko to storimo tudi z debelinami črt.
 • OSTALI NABOR MALIH IZBOLJŠAV, ki vam omogočajo hitrejše in efektivno delo Med te sodi možnost spreminjanja v analizi scenarijev tako v Hydri kot v Canalisu (scenarije najdemo v zavihku s scenariji). Poleg tega je izboljšana funkcija za izris montažnih shem jaškov in funkcijo za izvoz v SWMM.

Analiza presečišč

Analiza presečišč je popolna prenovljena funkcionalnost.

Urbano 10 podpira stičišča jaškov s cevmi, jaškov z jaški in ostalimi cevmi. Vsa križanja so po novem polno dinamična kar pomeni, da se vse spremembe v situaciji in profilih avtomatsko aplicirajo na 3D modelu. Vsi geometrijski in opisni elementi se ob spremembah dinamično osvežujejo.

Dodan je bil nabor funkcij kot so predogled stičišč, avtomatične oznake, izbor sistemov, 3D predogled vseh presečišč, izračun najkrajše razdalje med elementi v 3D in druge.

Dodana je bila tudi funkcionalnost za ustvarjanje CAD skupin elementov, ki se lahko uporabijo v analizi presečišč kot »virtualni« Urbano sistem.

Hidravlično modeliranje v Hydri

Dodana je bila nov funkcionalnost za izdelavo in izbor časovnih vzorcev – zdaj ima lahko vsaka kategorija svoj časovni vzorec. Dodan je bil nov set EANET hidravličnih in časovnih možnosti, ki vam omogočajo časovne simulacije.

Hkrati smo dodali tudi različne prikaze podatkov ter grafe s katerimi lahko bolj intuitivno izvajamo analize časovnih simulacij.

Dodali smo možnost določanja EPANET pravil, ki vam omogočajo različne časovno odvisne parametre modela. Za lažjo analizo so bile dodane dinamične, časovno odvisne oznake v situaciji in profilih.

Avtomatičen izris montažnih vozliščnih sestavov

Avtomatičen izris sestavov vozliščnih shem vam omogoča hitro obdelavo velikega števila vozliščnih shem.

Dodana so bila nova orodja za delo z ventili in hidranti. Vozliščne sheme se preračunajo v okvirih pravil povezav materialov, ki jih uporabnik lahko določa.

Dodan je bil širok izbor parametrov, ki jih uporabnik lahko upravlja. Vsako vozlišče ima možnost izvlečka količin, zato je izpis le teh za celoten projekt precej enostaven.

Nov način za določanje prispevnih površin

Določanje prispevnih površin poteka prenovljeno in izboljšano.

Ustvarjanje, definicija, pregled in urejanje poteka zdaj veliko hitreje in bolj intuitivno, z izboljšanimi dialogi.

Dodana je bila nova možnost za določanje koeficienta odtoka, ki omogoča uporabniku definiranje območij z različnimi sestavami tal, z deleži sestavov in posameznimi koeficienti odtoka.

Zdaj lahko uporabnik ureja prispevne površine z Autocadovimi ukazi zato lahko delo poteka veliko hitrejše.

Dodane so bile možnosti za ponovni izbor na določenem območju in možnosti avtomatskega poimenovanja v okvirih različnih parametrov.

Prispevne površine so bile dodane v glavno delovno okno, da lahko uporabnik spremlja in ureja površine med delom v situaciji.

Nove in izboljšane hidravlične kalkulacije v Canalisu

Prenovili smo vse funkcije za hidravlične izračune.

Algoritem za določanje velikosti cevi je veliko hitrejši, bolj natančen in podpira zaprte kvadratne prereze cevi. Pri določanje velikosti cevi lahko določimo maksimalni odstotek zapolnitve v razmerju do želenega premera cevi.

Novi koncept izračuna toka omogoča ustvarjanje multi konfiguracij istega tipa toka za elemente iste mreže. S temi konfiguracijami lahko ustvarimo različne scenarije. Ta način vam omogoča vzporedne hidravlične izračune in primerjavo rezultatov različnih scenarijev z uporabo posebnih podatkovnih tabel.

Izboljšana funkcionalnost za načrtovanje in urejanje odtokov in hišnih priključkov

Dodane so bile nove funkcije za poimenovanje, razvrščanje in izbiro pod sistemskih elementov.

Dodane so bile tudi funkcije za definiranje cevnih povezav na glavni kanal, kar omogoča uporabniku dodajanje posebnih objektov na vozlišča. Hkrati je sedaj omogočeno premikanje vozlišča vzdolž kanala ter ponovna priključitev podsistema.

Nov koncept dodatnih točk

Nov koncept dodatnih točk omogoča veliko hitrejše procesiranje risbe ter manjšo velikost datoteke. Dodatne točke služijo kot pomožna grafika. Točke so vidne v profilih, funkcije, ki uporabljajo dodatne točke pa delujejo kot doslej.

Izboljšana funkcionalnost za delo z digitalnim terenom – TERRAFORM

Dodanih je bilo veliko izboljšav v Terraform funkcijo. Uporabniku med drugim omogočajo uporabo nekonveksnih površin. Dodajanje lomnih črt je znatno izboljšano in deluje veliko hitreje.

Z novo verzijo boste lahko ustvarili površino iz oblaka točk iz txt datotek. Uporabnik lahko doda trikotnike iz 3Dface k obstoječemu Terraform površini.

Uvoz iz Google zemljevidov

Nova funkcija omogoča enostaven uvoz višinskih podatkov in rastrske podloge iz Google zemljevidov.

Iz uvoženih višinskih točk lahko uporabnik ustvari DTM ali Terraform površino.

Natančnost je zadovoljiva za idejne zasnove. Slika površja se shrani kot jpg in je povezana kot zunanja referenca (XREF).

Izboljšana funkcionalnost za izvoz IFC

Urbano 10 podpira enak format IFC kot Autodesk.

Urbano elementi niso več Building Proxy elementi ampak resnične cevi, jaški definirani v IFC shemi. Omogočamo ustvarjanje različnih podatkovnih skupin za izvoz v IFC kot npr. geometrijski podatki, podatki o izkopih, hidravlični podatki, uporabniški podatki itd.

Hkrati zabeležimo splošne podatke o projektu ter omogočimo izbire referenčne točke (pomembno za Revit).

Urbano omogoča tudi hkraten izvoz v več IFC pod modelov. Izvoz podatkov se lahko izvede tudi, če nimamo elementov označenih.

Nov modul za načrtovanje distribucijskega plinskega omrežja

Popolnoma nov modul za načrtovanje distribucijskega plinskega omrežja.

Pri načrtovanju lahko določamo vodoravno in navpično ukrivljenost za različne konstrukcijske sisteme (hladno krivljene, neduktilne,…), določamo možnosti za detajlno načrtovanje dolžin posameznih segmentov odvisnih od načina tehnologije krivljenja.

Dodane so bile oznake za loke, predogledi in poročila za plinske sisteme. Dodan je bil tudi nov set funkcij za uvoz informacij o vrtinah, ki se prikažejo v situaciji, profilih in tabelah.

Izboljšana funkcionalnost načrtovanja vakuumskih sistemov

Urbano 10 ima izboljšane funkcije za sistem vakuumske kanalizacije.

Ena od najbolj pomembnih izboljšav so dodatne možnosti pri vstavitvi parametra dviga v profilih.

Dodane so bile funkcionalnosti kot npr. poročila za izračun tlačnih izgub, izboljšana pa je tudi možnost načrtovanja hišnih priključkov v vakuumskih sistemih.

Pridobite ponudbo