PLATEIA - rekonstrukcije cest z BIM pristopom (napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture)

Vabimo vas na izobraževanje, kjer boste na praktičnih primerih spoznali napredna orodja za načrtovanje rekonstrukcij cest. Spoznali bomo postopke za določitev obstoječe osi ceste z metodo najbolješga prileganja vhodnim geodetskim podatkom (BestFIT analiza). S kombinacijo orodij za določitev prečnih nagibov in določitev optimalne višine nivelete bomo izdelali načrt rekonstrukcije cest.

Uporabljena programska oprema: Plateia na Autodesk in BricsCAD platformi.

Cilji delavnice:

  • Kako uporabiti geodetske podatke za izris osi in nivelete, ki se podanim elementom najbolje prilega – BestFIT metoda
  • S sodobnimi programskimi rešitvami izdelati načrt rekonstrukcije ceste (določitev prečnih nagibov ceste, načrtovanje preplastitev, izračun volumnov obrabne, nosilne plasti ter rezkanja, določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk)

Vsebina delavnice:

  • enostavnejša uporaba metode najboljšega prileganja – BestFit za izris osi;
  • optimizacija horizontalnih elementov osi z grafičnim prikazom rezultatov
  • optimalna določitev prečnih nagibov za načrtovanje rekonstrukcij ceste
  • načrtovanje preplastitev in izračun volumnov definiranih plasti
  • določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk
  • izračun nove nivelete
  • prikaz debeline preplastitve s plastnicami v situaciji

Udeleženci delavnice prejmejo:

Udeleženci delavnice prejmejo ustrezno gradivo, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem samostojnem delu.