Načrtovanje rekonstrukcij in preplastitev cest

Vabimo vas na delavnico, kjer boste na praktičnih primerih spoznali napredna orodja za načrtovanje rekonstrukcij cest. Spoznali bomo postopke za določitev obstoječe osi ceste z metodo najbolješga prileganja vhodnim geodetskim podatkom (BestFIT analiza). S kombinacijo orodij za določitev prečnih nagibov in določitev optimalne višine nivelete bomo izdelali načrt rekonstrukcije cest.

Uporabljena programska oprema: Plateia na Autodesk in BricsCAD platformi.

Cilji delavnice:

  • Kako uporabiti geodetske podatke za izris osi in nivelete, ki se podanim elementom najbolje prilega – BestFIT metoda
  • S sodobnimi programskimi rešitvami izdelati načrt rekonstrukcije ceste (določitev prečnih nagibov ceste, načrtovanje preplastitev, izračun volumnov obrabne, nosilne plasti ter rezkanja, določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk)

Vsebina delavnice:

  • enostavnejša uporaba metode najboljšega prileganja – BestFit za izris osi;
  • optimizacija horizontalnih elementov osi z grafičnim prikazom rezultatov
  • optimalna določitev prečnih nagibov za načrtovanje rekonstrukcij ceste
  • načrtovanje preplastitev in izračun volumnov definiranih plasti
  • določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk
  • izračun nove nivelete
  • prikaz debeline preplastitve s plastnicami v situaciji

Udeleženci delavnice prejmejo:

Udeleženci delavnice prejmejo ustrezno gradivo, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem samostojnem delu.