BIM za javno upravo

BIM (Building Information Modeling) predstavlja odgovor na vprašanje, kako učinkoviteje in ceneje načrtovati, graditi in vzdrževati tako nizko kot visoko gradniške objekte ne glede na njihovo velikost. Pomembno je zavedanje, da le z učinkovito povezavo med načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem / upravljanjem objektov lahko dosežemo večjo učinkovitost dela, prihranke na času, zmanjšanje napak, dvig kvalitete in s tem zmanjšanje stroškov projektov, gradnje in vzdrževanja.

V razvitejših državah, kot so Anglija in skandinavske države, so zahteve za uvedbo BIM tehnologij že zakonsko podprte. EU prihaja z direktivo in namenom, da podobno zakonodajo uvede v vseh državah Evropske unije, čemer sledi tudi Slovenija.

Na enodnevnem seminarju vas bomo seznanili z BIM metodologijo dela, z osnovnimi pojmi in definicijami BIM-a, predstavili bomo BIM proces v celotnem življenjskem ciklu objektov, prednosti uporabe, stopnje uvajanja BIM-a, standarde in zakonodajo, ter vas seznanili s stanjem in izkušnjami uvajanja BIM-a doma in v svetu.

Cilj izobraževanja:

 • Seznanitev udeležencev z BIM-om in osnovnimi pojmi za potrebe razumevanja načel BIM-a.
 • Spoznati prednosti in koristi načrtovanja in gradnje objektov po BIM metodologiji dela za akterje na projektih (od naročnika do vzdrževalca objekta).
 • Seznaniti se z zakonodajo in s smernicami na področju BIM-a doma in v tujini.
 • Seznanitev z akcijskim načrtom vpeljave BIM-a v Sloveniji in drugimi sorodnimi dokumenti.

Vsebina izobraževanja:

UVOD

 • O digitalizaciji gradbeništva in  informacijskem modeliranju – BIM (Building Information Modeling)
 • Osnovni pojmi in terminologija BIM-a
 • Prednosti, koristi in izzivi pri uporabi BIM metodologije dela
 • BIM metodologija dela, prehod iz CAD-a v BIM in BIM nivoji implementacije.

SMERNICE, ZAKONODAJA

 • Zakonodaja, predpisi, smernice, standardi v svetu.
 • Predstavitev dokumenta »Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji« ter ostale aktivnosti v Sloveniji.
 • BIM projekti v Sloveniji.

TEHNOLOGIJA

 • Vzpostavitev CDE okolja (Common Data Environment)  na BIM projektih za potrebe upravljanja dokumentacije, sodelovanja na projektih in upravljanja BIM modelov in informacij.
 • BIM v življenjskem ciklu objektov – prikaz procesa dela od načrtovanja, gradnje do vzdrževanja objektov.

Metode dela:

Seminar bo potekal v obliki predavanja, podkrepljeno s praktičnimi primeri. Poleg seznanitve udeležencev s splošnimi informacijami o BIM-u in metodologiji dela, bodo le ti dobili tudi vpogled v aktivnosti vpeljevanja BIM-a v Sloveniji. Po končanem izobraževanju bomo namenili čas tudi za diskusijo.

Komu je seminar namenjen:

Seminar je namenjen vsem, ki bi si želeli podrobneje seznaniti z BIM-om z vidika metodologija dela, terminologije, zakonodaje, predpisov, standardov, itd. Vabljeni:

 • zaposleni v javni upravi,
 • državni in privatni investitorji,
 • vodilni v projektantskih organizacijah,
 • nadzorniki,
 • gradbena izvajalska podjetja,
 • vzdrževalci objektov,
 • predstavniki občin,…